KPI 分析构建基块
KPI 分析基块可用于访问数据库级别、请求指标信息以及为计分卡工具提供业务逻辑计算。
KPI 分析构建基块由抽象构建基块 (PTC.KPIAnalysis) 和实施构建基块 (PTC.KPIAnalysisImpl) 构成。可以通过查看 ThingWorx Composer 中的 PTC.KPIAnalysisPTC.KPIAnalysisImpl 项目来访问这些构建基块的内容。
依存关系
PTC.KPIAnalysis 项目具有以下依存关系:
PTC.Base
PTC.Metric
PTC.KPIAnalysisImpl 项目具有以下依存关系:
PTC.DBConnection
PTC.DefaultConfiguration
PTC.KPIAnalysis
PTC.MetricImpl
PTC.MaterialMasterImpl
PTC.MfgModelImpl
PTC.OperationKPIImpl
这对您有帮助吗?